تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1349 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه تهران 
 
اجتهاد