سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
عضو هيئت علمي 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
معارف 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد تبریز 
مدرس 
 
 
طبقات مفسران شيعه 
تدریس 
دانشگاه آزادتهران 
مدرس 
 
 
علوم قرآني 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتي 
مدرس 
 
 
معارف 1 - 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراك 
مدرس 
 
 
سيره معصومين و ادبيات عرب 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام 
تدریس 
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام و معارف 
تدریس 
مؤسسه امام خميني 
مدرس 
 
 
طبقات مفسرين شيعه